×
Zmiana wielkości czcionki:

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
[justify]W aktywizacji zawodowej, doradztwie zawodowym i pośrednictwie pracy dla osób z niepełnosprawnościami ważna jest metoda poznawania i aktywizowania danej osoby. [/justify] [justify]Istotnym w poradnictwie zawodowym dla osób z niepełnosprawnościami jest m.in. dostrzeżenie i odniesienie się do indywidualnych problemów, przeżyć czy trudności życiowych na podstawie wywiadu dotyczącego przeszłości zawodowej. Należy również w tym procesie uwzględnić przyszłość zawodową i poza zawodową. Przyjęcie takiego sposobu poznania danej osoby, pozwala na zrozumienie jej potrzeb i oczekiwań, dotyczących zarówno ścieżki zawodowej ale też ścieżki życiowej. Pozwala to również na udzielenie wsparcia zgodnego z oczekiwaniami, nakierowując osoby na różnego rodzaju programy wparcia (np. szkolenia warsztaty, staże zawodowe). [/justify] [justify]Wszelkie działania związane z aktywizacją zawodową powinny prowadzić do przełamania barier związanych z postrzeganiem pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności na rynku pracy. Często taka osoba jest uważana, jako osoba mało wydajana, czy nie radząca sobie z obowiązkami zawodowymi. [/justify] [justify]Osobom z niepełnosprawnościami praca zawodowa daje m.in. poczucie wartości, poczucie użyteczności społecznej, bezpieczeństwo finansowe a także możliwość samorealizacji. Zapewnienie pracy osobom z niepełnosprawnościami przyczynia się do ich społecznej integracji oraz zapobiega ich społecznemu wykluczeniu. [/justify] [justify]Każda z osób z niepełnosprawnościami może podjąć pracę zawodową. Istnieje wiele możliwości i mnóstwo różnorodnych zawodów. Żadna praca nie wymaga posiadania wszystkich umiejętności, czy wykonywania czynności na najwyższym poziomie sprawności. Są prace, które wymagają sprawności fizycznych, manualnych, inne wymagają z kolei sprawności intelektualnych, wiedzy w danym zakresie, a jeszcze inne wyjątkowych, specyficznych zdolności i określonych cech osobowości. Obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu nie jest równoznaczne z brakiem możliwości wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej. OzN zachowują możliwość wykonywania wielu czynności zawodowych w różnym zakresie możliwości. Możliwości te są bardzo duże, jeżeli zostaną one dostrzeżone i właściwie wykorzystane. Ponadto każdy, zarówno osoba pełnosprawna, jak i osoba z niepełnosprawnościami, posiada możliwość rozwoju, nabywania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. [/justify] [justify]Przy niektórych ograniczeniach organizmu osoba z niepełnosprawnościami, posiada często możliwość aktywowania mechanizmów kompensacyjnych, czyli potrafi zastąpić uszkodzone lub zaburzone czynności organizmu przez inne czynności. Umożliwia to wykonywanie czynności w nieco inny sposób niż u osób pełnosprawnych. Przykładem mogą tu być np. osoby które posługują się jedna ręką zamiast dwiema, czy w przypadku osób niewidomych, orientowanie się za pomocą bodźców dotykowych i słuchowych, posługiwanie się językiem migowym lub czytanie z ruchu warg w przypadku osób niesłyszących. [/justify] [justify]W wykonywaniu pracy zawodowej istnieje możliwość przystosowania stanowiska pracy i zakresu wykonywanych obowiązków do możliwości psychofizycznych i potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami, co pozwoliłoby na osiąganie najlepszych wyników w pracy. W zależności od niepełnosprawności konkretnego pracownika zakres przystosowania stanowiska pracy może być różny. Wiele OzN nie wymaga żadnych lub wymaga tylko niewielkich zmian dotyczących wykonywania obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy. Osoby z niepełnosprawnościami często korzystają z możliwości rozwoju w drodze rehabilitacji, szkoleń pozwalających na poprawę braków funkcjonalnych, co powoduje, że potencjał zawodowy OzN może być bardzo wysoki, porównywalny z możliwościami osoby pełnosprawnej.[/justify] [justify] Zachęcamy pracodawców do zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami.[/justify] [justify] Agnieszka Kuźmiuk Doradca zawodowy[/justify]