×
Zmiana wielkości czcionki:

Renta socjalna - korzystne zmiany od 1 stycznia 2022r.

Renta socjalna - korzystne zmiany od 1 stycznia 2022r.
Osoby pobierające rentę socjalną i wciąż aktywne zawodowo mogą osiągać przychody w wysokości do 130 % przeciętnego wynagrodzenia – bez konieczności zawieszenia prawa do renty. [b]Zatem zgodnie z nowymi przepisami, renta socjalna podlega tym samym zasadom zawieszenia lub zmniejszenia, co emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy[/b]. Zmiana ta otwiera możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia. Dotychczas przychód wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powodował [b]zawieszenie renty.[/b] [justify][/justify] [justify][b]Od 1 stycznia 2022 r. jeśli przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (do 28 lutego 2022 r. 3960,20 zł), ale nie przekroczy 130%  tej kwoty (7354,50 zł) renta socjalna jest zmniejszana. [/b]Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy próg zarobkowy – 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, [b]renta jest zawieszana. [/b][/justify] [justify]Zmianie uległ sposób rozliczenia renty. Od 1 stycznia 2022r. osoba dorabiająca do renty socjalnej będzie rozliczała się  po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Przed zmianami renta była zawieszana na bieżąco -  za każdy miesiąc. [/justify] [justify]Zmiana nastąpiła również w zakresie katalogu przychodów, które wpływają na wysokość renty socjalnej. Na zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej wpływa m.in. przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, z pozarolniczej działalności. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. na wysokość renty socjalnej nie będą wpływały przychody z tytułu:[/justify] [justify]- umowy najmu:[/justify] [justify]- podnajmu;[/justify] [justify]- dzierżawy;[/justify] [justify]- poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.[/justify] Małgorzata Ul Prawnik