×
Zmiana wielkości czcionki:

Ulga rehabilitacyjna- kto i w jaki sposób może skorzystać?

Ulga rehabilitacyjna- kto i w jaki sposób może skorzystać?
[justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością, ponoszące wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych a także osoby mające na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), których wydatki są na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osoby niepełnosprawnej  gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 1400 zł.[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Wydatki, które możemy odliczyć w ramach ulgi można podzielić na :[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]wydatki [b]limitowane[/b] – to takie,  podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie, [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]wydatki [b]nielimitowane[/b] – podatnik ma prawo odliczyć co do zasady całą wartość faktycznie poniesionych kosztów.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000][u]Do wydatków limitowanych należą: [/u][/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł; [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej – odliczyć można kwotę nieprzekraczającą w roku podatkowym 2.280 zł; [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – odliczeniu z tego tytułu podlega kwota w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł; [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· zakup leków – w odniesieniu do tych wydatków odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. [/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]II. [u]Do nielimitowanych zaliczyć należy wydatki poniesione na:[/u] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego; [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] · odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] · opłacenie tłumacza języka migowego; [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia; [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]· odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] · odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]a) na turnusie rehabilitacyjnym, [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.[sup] [url=#_ftn1][color=black][1][/color][/url][/sup][/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]III. [u]Wydatki poniesione na leki[/u][/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Odliczenia kosztów leków możliwe są, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować leki na stałe lub czasowo. W tym zakresie ulga rehabilitacyjna dotyczy wyłącznie leków, których konieczność przyjmowania zostanie określona przez specjalistę. W celu udowodnienia można przedstawić np. zaświadczenie lekarskie;[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Natomiast są także wydatki niepodlegające odliczeniu, są to wydatki, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł (np. z PFRON-u, ZFRON-u itp.). W sytuacji kiedy wydatki podatnika zostały dofinansowane, częściowo odliczyć można tę część wydatków, która nie została sfinansowana.[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000][u]Wysokość ulgi rehabilitacyjnej [/u][/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]·         Jeżeli poniesiono [b]wydatek z kategorii nielimitowanych [/b](w PIT można odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków).[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]·         Jeżeli poniesiono [b]wydatek z kategorii limitowanych[/b] (w PIT można odliczyć maksymalnie 2 280 zł dla każdego z czterech rodzajów wydatków).[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]·         Jeżeli poniesiono [b]wydatek z kategorii leków[/b] - (w PIT można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie).[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Poniesione wydatki należy udokumentować za pomocą:[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]·         dowodów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków (np.Faktura VAT)[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]·         dowody potwierdzające, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną ( orzeczenie o niepełnosprawności).[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]·         dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną- w przypadku opiekunów (np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa). [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Podane dowody poniesionych wydatków nie są dołączane do zeznania podatkowego, natomiast trzeba je przechowywać 5 lat- od końca roku, w którym złożono zeznanie.[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy składamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Odpowiednią, wyliczoną zgodnie z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz. PIT-O-019 lub PIT-O‑020 (wg numeracji dla PIT-ów obowiązujacych w danym roku).[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Karolina Kowalczyk [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Animator społeczny[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i]___________________________[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000][sup][url=#_ftnref1][1][/url] [/sup]Krajowa Informacja Skarbowa, Ulga rehabilitacyjna, Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020r.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify] [/justify]