×
Zmiana wielkości czcionki:

Kim jest Trener Pracy?

Kim jest Trener Pracy?
W 2017 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zaprezentował nowy program bazujący na koncepcji zatrudnienia wspomaganego. Program pilotażowy [i]„TRENER PRACY - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”[/i] zakłada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej wymagającej podczas wykonywania pracy pomocy innych osób. Kluczową rolę w zatrudnieniu wspomaganym pełni trener pracy, który we współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem wspiera osobę niepełnosprawną w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia. Wymiar i rodzaj wsparcia jest ściśle powiązany z indywidualnymi potrzebami w celu zapewnienia maksymalnej niezależności. Model ten kładzie nacisk na poszukiwanie odpowiedniego stanowiska pracy oraz pomoc w początkowym okresie zatrudnienia poprzez przygotowanie niepełnosprawnego pracownika do wykonywania zadań i obowiązków zawodowych. [center][size=3][b]Trener Pracy – zagadnienie ogólne[/b][/size][/center] [b]Trener pracy[/b] – to osoba, która posiada specjalistyczne przygotowanie do świadczenia usług wspierających osobę niepełnosprawną w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia oraz do udzielania porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Usługi trenera pracy – to działania mające na celu: a) przygotowanie na podstawie rozpoznanych możliwości, kwalifikacji, zainteresowań i preferencji zawodowych indywidualnego planu wsparcia i pomocy zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej, b) pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procesem zatrudnienia, c) wyszukanie potencjalnego pracodawcy, wybranie wspólnie z nim stanowiska pracy odpowiedniego do możliwości i kwalifikacji osoby niepełnosprawnej, określenie wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które wejdą w zakres jej obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy, d) przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym oraz pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych, e) wspomaganie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy aż do całkowitej adaptacji i usamodzielnienia, f) pomoc w dojeździe do pracy i z pracy, g) trwałe monitorowanie pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej polegające na systematycznym i ciągłym kontakcie trenera pracy z pracodawcą i pracownikiem, a także rodziną pracownika oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ewentualnie powstałych problemów zawodowych. [i][size=2]Żródło: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-ktorych-reali/trener-pracy/[/size][/i] [center][/center] [center][size=3][b]Trener pracy w Fundacji Fuga Mundi[/b][/size][/center] Trenerzy zatrudnione w agencji zatrudnienia fundacji Fuga Mundi pomagają odnaleźć naszym klientom ich drogę zawodową oraz towarzyszą im podczas jej realizacji. My poszukujemy miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami zgodnych z ich preferencjami i możliwościami, analizujemy Rynek Pracy i warunki zatrudnienia konkretnego pracodawcy oraz współpracujemy z całym zespołem pracowniczym (w tym doradca zawodowy, psycholog i prawnik). [b]My możemy pomóc w:[/b] • Określeniu twoich predyspozycji i preferencji zawodowych. • Znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy. • Rozpoznaniu specyfiki pracy u poszczególnych pracodawców, analizie obowiązków klienta jako pracownika. • Doborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji, prowadzenie negocjacji – rozmowy z pracodawcą. • Monitoringu pracy - stałym kontakcie z klientem i pracodawcą, minimum raz w miesiącu (w zależności od potrzeb). Oleksandra Mykhailova Trener Pracy