×
Zmiana wielkości czcionki:

Rodzaje umów na rynku pracy

Rodzaje umów na rynku pracy
[justify][size=3][font=sans-serif]Po przejściu wszystkich etapów rekrutacji na dane stanowisko, nadchodzi wyczekiwany czas podpisania umowy w nowej pracy. Istnieje kilka rodzajów umów, którą pracodawca może zaproponować pracownikowi. Warto pamiętać, aby umowa powstała w formie pisemnej. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Umowa o pracę między pracodawcą, a pracownikiem dotyczy wykonywania przez pracownika określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu oraz czasie. Pracodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Na podstawie kodeksu pracy wyróżniamy umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony oraz umowę o pracę na okres próbny.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Umowa o pracę wskazuje strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki zatrudnienia takie jak rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. Ten rodzaj umowy można rozwiązać na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, po upływie czasu, na który została zawarta lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W ramach umowy o pracę pracownik zyskuje wiele przywilejów, które nie występują w przypadku innej formy umowy. Przede wszystkim zdobywa stabilne zatrudnienie, a co za tym idzie, regularne wypłaty wynagrodzenia, wraz z odprowadzonymi składkami z tytułu ubezpieczeń ZUS, gwarantowane przepisami prawa okresy wypowiedzenia, urlop wypoczynkowy, wychowawczy, określone normy czasu pracy czy dodatkowe świadczenia finansowe (np. ekwiwalent za urlop).[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Na kolejne rodzaje umów wskazuje kodeks cywilny. Wyróżniamy 2 rodzaje umów cywilnoprawnych. Są to umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Główną różnicą występującą między umową o pracę, a umową zlecenie jest to, że osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie może pracować w godzinach i miejscu ściśle wyznaczonym przez pracodawcę. Umowa zlecenie jest zawierana na czas określony. Określa ona konkretny produkt czy usługę, którą pracownik musi wykonać. Umowę zlecenie można wypowiedzieć w dowolnym momencie przez każdą ze stron. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Umowa o dzieło (zwana też umową rezultatu) dotyczy jednorazowego wykonania dzieła. Umowa o dzieło może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej. Umowa ta poza informacjami dotyczącymi stron umowy, musi zawierać przedmiot umowy (określony z góry rezultat), charakter dzieła w sposób uściślony (odwołanie się do wzoru, rysunku, opisu z użyciem jednostek wagi itp.), czas wykonania dzieła, sposób rozliczenia z użytych materiałów, wynagrodzenie, reguły reklamacji, kwestię praw autorskich (w przypadku utworów). [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Kontrakt B2B (z ang. business-to-business) zaliczany do ustawy Prawo Przedsiębiorców jest to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dwiema firmami. Ten rodzaj kontraktu często nazywany jest samozatrudnieniem.  Jest on również korzystny ze względu na niższe koszty związane z zatrudnieniem pracownika, co może przełożyć się na pobierane wynagrodzenie. Magda Wąsek,  Trener pracy[/font][/size][/justify] [i]1. Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne, 09.06.2021, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnianie-na-podstawie-umow-cywilnoprawnych (dostęp 18.02.2022)[/i]