×
Zmiana wielkości czcionki:

Europejska Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

Europejska Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030
 Głównym celem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami jest Ich włączenie w życie społeczne i zawodowe oraz zagwarantowanie im praw zawartych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Strategia na lata 2021-2030 to kontynuacja europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010- 2020. Do chwili obecnej udało się wzmocnić pozycję osób z niepełnosprawnościami, aby mogły korzystać ze swoich praw na równi z innymi osobami w UE i poza nią  i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym. Nie mniej jednak zostało jeszcze wiele trudności i barier do zniesienia. Nowa strategia, przyczynia się do wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych, który określa  20 kluczowych zasad  i praw wspierających sprawiedliwe i dobrze funkcjonujące rynki pracy, podzielone na trzy rozdziały[url=#_ftn1][1][/url] [ol] [li] równe szanse i dostęp do rynku pracy  [/li] [li] uczciwe warunki pracy [/li] [li] ochrona socjalna i integracja[/li] [/ol] Osoby z niepełnosprawnościami mają takie samo prawo jak wszyscy pozostali obywatele UE do swobodnego przemieszczania się do innego kraju lub uczestniczenia w życiu politycznym. Do końca 2023 r. Komisja Europejska, czerpiąc z doświadczeń uzyskanych w projekcie pilotażowym realizowanym w ośmiu państwach, zaproponuje unijną kartę osoby niepełnosprawnej wszystkim państwom UE. Karta ma ułatwić wzajemne uznawanie statusu osób z niepełnosprawnościami między państwami członkowskimi, co pomoże takim osobom korzystać z przysługującego im prawa do swobodnego przemieszczania się. Komisja będzie również blisko współpracowała z państwami członkowskimi, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami udział w procesie wyborczym w 2023 r. Niezależne życie i autonomia: Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo żyć niezależnie i decydować, gdzie i kim mieszkają. Aby wspierać niezależne życie i włączenie społeczne, Komisja opracuje wytyczne i rozpocznie inicjatywę w celu poprawy usług społecznych świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Niedyskryminacja i równe szanse: Celem strategii jest ochrona osób z niepełnosprawnościami przed wszelkimi formami dyskryminacji i przemocy. Ponadto ma ona przyczynić się do zapewnienia równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, edukacji, kultury, sportu i turystyki oraz równych szans w tych obszarach. Konieczne jest także zagwarantowanie równego dostępu do wszystkich usług zdrowotnych i zatrudnienia.[url=#_ftn2][2][/url] Przełom w dziedzinie praw osób z niepełnosprawnościami stanowiła przyjęta w 2006 r. Konwencja ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych [url=#_ftn3][3][/url], która dotyczy wszystkich państw członkowskich. Jest to pierwsza konwencja praw człowieka, do której przystąpiła UE. Strony konwencji ONZ mają obowiązek rozpowszechniać, chronić i wypełniać prawa człowieka przysługujące wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, a także zapewniać im równość wobec prawa. [size=3] [/size] [size=3] [/size] [size=3] [/size] Karolina Kowalczyk Trener pracy [hr] [url=#_ftnref1][font=Calibri, sans-serif][size=3][[/size][size=2]1][/size][/font][/url][size=2] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226[/size] [size=2][url=#_ftnref2][font=Calibri, sans-serif][2][/font][/url] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_810?fbclid=IwAR3koQglm_E0M6eEKZB2W5da8gXG9poi39oSQOyGjioQ_VN_MFz12uZtKIo[/size] [size=2][url=#_ftnref3][font=Calibri, sans-serif][3][/font][/url] https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html[/size]