×
Zmiana wielkości czcionki:

Prowadzenie działalności gospodarczej lub rolnej przez osoby z niepełnosprawnością

Prowadzenie działalności gospodarczej lub rolnej przez osoby z niepełnosprawnością
[color=#212529][size=4][font="Open Sans", sans-serif]Prowadzenie działalności gospodarczej lub rolnej przez osoby z niepełnosprawnością[/font][/size][/color] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Osoba z niepełnosprawnością może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. W tym aspekcie pomoc oferuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie może być udzielane zarówno osobom rozpoczynającym działalność jak również osobom, które już prowadzą.[/font][/font][/size][/color][/justify] [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif] [font=sans-serif][b]Instrumenty pomocowe z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne:[/b][/font][/font][/size][/color] [ul] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Dofinansowanie do kredytu bankowego[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Refundacja składek na ubezpieczanie emerytalne i rentowe[/font][/font][/size][/color][/li] [/ul] [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif] [font=sans-serif][b]Warunki aby otrzymać pomoc:[/b][/font][/font][/size][/color] [ul] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]należy być osobą niepełnosprawną,[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]oraz zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca [/font]pracy niepozostająca w zatrudnieniu.[/font][/size][/color][/li] [/ul] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków [/font][font=sans-serif]publicznych na ten cel. Wnioskowanie o środki na dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 [/font][font=sans-serif]miesięcy od zaprzestania prowadzonej działalności (lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej).[/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif][b]Wysokość pomocy została uzależniona od tego, na jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się [/b][/font][font=sans-serif][b]do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:[/b] [/font] [/font][/size][/color] [ul] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji będzie nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]w przypadku zobowiązania przez przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.[/font][/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]O realizacji zadania i wysokości dostępnych środków decyduje rada powiatu.[/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][b]Aby otrzymać dotację należy:[/b][/font][/size][/color] [ul] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif]Złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy zgodnie z miejscem zamieszkania (Uwaga! Każdy urząd pracy ma własny wzór wniosku), zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.[/font][/size][/color][/li] [/ul] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Na rozpatrzenie takiego wniosku starosta ma 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów. [/font][/font][/size][/color][/justify] [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif] [b][font=sans-serif]W [/font][font=sans-serif]trakcie oceny wniosku o dofinansowanie z PFRON bierze pod uwagę:[/font][/b][/font][/size][/color] [ul] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone [/font]środki,[/font][/size][/color][/li] [/ul] [ul] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych [/font]środków,[/font][/size][/color][/li] [/ul] [ul] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]wysokość środków własnych wnioskodawcy.[/font][/font][/size][/color][/li] [/ul] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]W przypadku pozytywnej decyzji wnioskodawca jest o tym informowany w formie pisemnej. Mogą [/font][font=sans-serif]odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie. W umowie znajdują się zasady [/font][font=sans-serif]wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji. Wypłacenie środków przez starostę następuje 14 dni [/font][font=sans-serif]od podpisania umowy i przedstawienia przez osobę z orzeczeniem zaświadczenia o wpisie do [/font][font=sans-serif]ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS a także kopi koncesji, zezwolenia itp., [/font][/font][/size][/color][/justify] [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif][b][u]Ważna informacja[/u][/b][/font] [font=sans-serif]Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej [/font][font=sans-serif]rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych [/font][font=sans-serif]PFRON nie zostanie rozpatrzony.[/font] [/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Sylwia Cękalska,[/font] [font=sans-serif]Trener pracy[/font][/font][/size][/color] [color=#212529][size=3] [font=sans-serif][font=sans-serif] Źródło: www.pfron.org.pl[/font][/font] [/size][/color]