×
Zmiana wielkości czcionki:

Dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego
[justify]Środki ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.  Zasady finansowania ze środków NFZ zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 maja 2017 rok. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie zostało opublikowane w dzienniku ustaw z 2021 roku pod pozycją 704 [size=3][color=#000000][font=Arial][u]([url=https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000704&SessionID=34E4F36416B181736A65835DD890F9118DDB359D]rozporządzenie[/url])[/u][/font][/color][/size][/justify] [justify]W rozporządzeniu znajdziemy:[/justify] [justify]- Listę refundowanych wyrobów medycznych (np. proteza, aparat słuchowy, wózek inwalidzki);[/justify] [justify]- Wskazanie osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (np. lekarz posiadający specjalizację w chirurgii ogólnej, specjalista w dziedzinie fizjoterapii);[/justify] [justify]- Limit finansowania ze środków NFZ w ramach posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego;[/justify] [justify]- Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania NFZ (procent jaki osoba potrzebująca np. aparatu słuchowego musi dopłacić do jego zakupu ze środków innych niż środki NFZ);[/justify] [justify]- Kryteria przyznawania (w jakiej sytuacji dany przedmiot jest refundowany);[/justify] [justify]- Okres użytkowania, czyli co jaki czas może zostać przyznana refundacja na nowy przedmiot (np. raz na 2 lata);[/justify] [justify]- Limit cen napraw.[/justify] [justify]Osoba chcąca zakupić refundowany wyrób medyczny może również skorzystać ze środków PFRON w celu [b]pokrycia wymaganego wkładu własnego lub dopłaty do kupowanego sprzętu[/b]. Wnioski należy składać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (w przypadku miasta na prawach powiatu wnioski składamy w instytucji która realizuje zadania powiatu np. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) ponieważ to one są właściwe do dysponowania środkami PFRON w tej sprawie. [/justify] [b]UWAGA : Wniosków nie składamy bezpośrednio do PFRON.[/b] [justify][/justify] [justify]W celu otrzymania dofinansowania z środków PFRON konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz spełnienie kryterium dochodowego. Do kryterium wliczany jest przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Aby otrzymać dofinasowanie dochód obliczony w w/w sposób nie może przekraczać:[/justify] [justify]- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę jeżeli o dofinansowanie stara się osoba żyjąca we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami (jeżeli w gospodarstwie domowym jest więcej niż jedna osoba),[/justify] [justify]- 65% przeciętnego wynagrodzenie  w przypadku gdy o dofinansowanie stara się osoba samotna (jeżeli w gospodarstwie domowym jest jedna osoba).[/justify] [justify][/justify] [justify][b]UWAGA: próg dochodowy obliczamy od wynagrodzenia przeciętnego a nie minimalnego.[/b][/justify] [justify][/justify] [justify][b]Ile wynosi dofinansowanie?[/b][/justify] [justify][/justify] [justify]Kwota maksymalnego dofinasowania jest zależna od kwot wskazanych w rozporządzeniu ministra zdrowia.[/justify] [justify]Dofinansowanie wynosi :[/justify] [justify]- 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ (jest to kwota której nie refunduje NFZ i bez pomocy PFRON trzeba było by ją dopłacić z własnych środków),[/justify] [justify]- 150% sumy limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż limit ustalony w rozporządzeniu (chodzi o sytuację gdy pn. osoba niedosłysząca chce zakupić aparat słuchowy który jest droższy niż maksymalna kwota refundowana przez NFZ).[/justify] [justify][/justify] [justify][b]Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny[/b][/justify] [justify][/justify] [justify]Przy okazji tego artykułu warto wspomnieć że ze środków PFRON istnieje możliwość dofinansowania do [b]sprzętu rehabilitacyjnego[/b]. Jest to sprzęt zalecony przez lekarza niezbędny do rehabilitacji w domu.  Sprzętu takiego nie znajdziemy w rozporządzeniu o którym była mowa powyżej. Nie ma określonego katalogu sprzętu rehabilitacyjnego o którego refundację można się starać. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (lub jego odpowiednik w mieście na prawach powiatu) może udzielić dofinansowania na wniosek poparty zaleceniami lekarza.[/justify] [justify][/justify] [justify]Dofinansowanie nie może przekroczyć limitu 80 % kosztu zakupu takiego sprzętu i nie może być wyższe niż pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.[/justify] [justify][/justify] [justify]Procedury przyznawania dofinansowań zarówno na przedmioty określone w rozporządzeniu jaki i na sprzęt rehabilitacyjny prowadzą samorządy na poziomie powiatów za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie ( lub ich odpowiedników w miastach na prawach powiatu). Druki wniosków oraz terminy ich przyjmowania są zamieszczane na stronach poszczególnych urzędów.[/justify] Dariusz Dziuban Prawnik