×
Zmiana wielkości czcionki:

Czy możliwe jest pobieranie jednocześnie renty rodzinnej i socjalnej oraz na jakich warunkach?

Czy możliwe jest pobieranie jednocześnie renty rodzinnej i socjalnej oraz na jakich warunkach?
[justify]Zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w przepisach emerytalno-rentowych, w razie zbiegu do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie, uprawnionej osobie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną. Od tej ogólnej zasady[/justify] [justify]istnieje wyjątek tj. w sytuacji zbiegu prawa do renty socjalnej oraz renty rodzinnej. [/justify] [justify][/justify] [justify]W przypadku, gdy osoba pobierająca rentę socjalną, po śmierci rodzica będzie starać się o uzyskanie renty rodzinnej – zachowa prawo do pobierania przyznanej renty socjalnej. Zatem dana osoba będzie miała możliwość pobierania [b]jednocześnie renty socjalnej oraz renty rodzinnej.[/b][/justify] [justify][/justify] [justify]Warto zaznaczyć, że jeżeli osoba uprawniona stała się całkowicie niezdolna do pracy przed ukończeniem 16 lat  lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat – [b]kryterium wieku pobierania renty rodzinnej nie obowiązuje.[/b][/justify] [justify][/justify] [justify]Dla porównania wskazać należy, iż osoby, które nie pobierają renty rodzinnej, nie maja statusu osoby niepełnosprawnej, obowiązuje kryterium wieku. Osoby te mają prawo do renty rodzinnej:[/justify] [justify]- do ukończenia 16 lat;[/justify] [justify]- jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłużamy do zakończenia tego roku studiów);[/justify] [justify][/justify] [justify]W sytuacji zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.[/justify] [justify][/justify] [justify]Gdy kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna nie przysługuje.[/justify] [justify][/justify] Małgorzata Ul,  prawnik