×
Zmiana wielkości czcionki:

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością
[justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][b]W Rozdziale IV Kodeksu pracy uregulowane zostały obowiązki pracodawcy i pracownika. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: [/b][/font][/size][/color][/justify] [ol] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, spo- sobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifi- kacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłasz- cza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przy- należność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a tak- że ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]satwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif] stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.[/font][/size][/color][/li] [/ol] [color=#000000][size=3][font=sans-serif]Wymienione obowiązki mają charakter otwarty („w szczególności”). Innym obowiązkiem pracodawcy w zakładzie pracy jest przeciwdziałanie mobbingowi.[/font][/size][/color] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][b]Mobbing [/b]oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. [b]Warto zapamiętać:[/b] Mobbing to coś innego niż dyskryminacja w zatrudnieniu! [/font][/size][/color][/justify] [center][color=#000000][size=3][font=sans-serif][b]mobbing ≠ dyskryminacja[/b] [/font][/size][/color] [left][color=#000000][size=3][font=sans-serif][b]Do innych obowiązków pracodawcy zaliczamy:[/b][/font][/size][/color] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy:[/font][/size][/color][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=#000000]skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#000000]zapoznanie pracownika z zakresem czynności na danym stanowisku pracy,[/color][/font][/size][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]zapoznanie pracownika z treścią regulaminu pracy,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]przeszkolenie pracownika w zakresie BHP,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]przekazanie pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]poinformowanie pracownika o sposobie wypłaty pensji i uzyskanie pisemnej zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy.[/font][/size][/color][/li] [/ul] [justify][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Obowiązki pracodawcy o charakterze publicznoprawnym: [/font][/size][/color] [ul] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]zgłoszenie pracownika do ZUS[/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]– Pracownik podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu. Pracodawca jako płatnik składek powinien w ciągu 7 dni od daty powstania tego obowiązku zgłosić pracownika do ZUS. Pracodawca jest także obowiązany do comiesięcznego obliczenia należnych składek na ubezpieczenia [/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font=sans-serif]społeczne oraz niektóre fundusze (np. Fundusz Pracy), terminowej ich wpłaty do ZUS oraz przesyłania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowych oraz informacyjnych. [/font][/size][/color] [ul] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]rozliczenia z urzędem skarbowym[/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]– Płatnik ma co miesiąc obowiązek przekazywania do właściwego urzędu skarbowego kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązek ten należy wypełnić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrane zostały zaliczki.[/font][/size][/color][/justify] [/left] [/center] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif] Sylwia Cękalska,  Trener pracy ___________________[/font][/size][/color][/justify] [justify][b][size=3][font=sans-serif]Źródło; Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141  U S T AWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy[/font][/size][/b][/justify]