×
Zmiana wielkości czcionki:

Zakład pracy chronionej

Zakład pracy chronionej
[justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Często osoby z niepełnosprawnością poszukując pracy, napotykają się na oferty oferujące stanowiska pracy w zakładach chronionych. Pojawia się wtedy pytanie, czym są ów zakłady pracy. [/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444][b]Zakład pracy chronionej[/b] jest to  przedsiębiorstwo przystosowane do zatrudniania osób z  niepełnosprawnościami, mające na celu aktywizację zawodową tych osób, które nie poradziłyby sobie na otwartym rynku pracy. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444]Status zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444]Pracodawca starający się o przyznanie takiego statusu, musi spełnić kilka  kryteriów:[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444]• działalność gospodarczą musi być prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy;[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444]• musi być co najmniej 25 zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty;[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444]• przez co najmniej 6 miesięcy muszą być osiągnięte następujące wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych:- co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych, stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności- co najmniej 30% pracowników stanowią osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444]• obiekty i pomieszczenia u[/color][color=#000000]żytkowane przez zakład pracy chronionej [/color][color=#444444] muszą odpowiadać przepisom oraz zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniające wymagania dostępności do nich i uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych;[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444]• musi być zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444]Kiedy pracodawca spełni wszystkie kryteria i uzyska status zakładu pracy chronionej, przysługują mu z tego tytułu dodatkowe uprawnienia:[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444]• zwolnienie z podatków (z wyłączeniem podatku od gier, akcyzy, PTU, podatku dochodowego, cła, podatku od środków transportowych), [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444]• zwolnienie z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym;[/color][/font][/size][/justify] [justify][font=sans-serif][size=3][color=#444444]• dodatkowe wsparcie z PFRON:[/color][/size][size=3][color=#444444]- dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem, że kredyty te zostały wykorzystane na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością;[/color][/size][size=3][color=#444444]- zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu z jeżeli są to wyłącznie dodatkowe koszty pracodawcy wynikające z tytułu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.[/color][/size][/font][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#444444][size=3][font=sans-serif]My jako Agencja Zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością współpracujemy z zakładami pracy chronionej jak i z pracodawcami z rynku otwartego.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#444444][size=3][font=sans-serif]Drogi Pracodawco, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, nawiązać z nami współpracę, zapraszamy po szczegóły [url=https://praca.ffm.pl/page/why]https://praca.ffm.pl/page/why[/url].[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#444444]Karolina Kowalczyk[/color][/font][/size][/justify] [justify][color=#444444][size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size][/color][/justify]