×
Zmiana wielkości czcionki:

Ekologia w kontekście rynku pracy

Ekologia w kontekście rynku pracy
[justify][size=3][font=sans-serif]Współczesny tryb życia, a w szczególności szeroko pojęty konsumpcjonizm, a także liczne przemiany środowiska naturalnego stanowią poważne czynniki jego degradacji. Silna eksploatacja zasobów naturalnych, znaczący wzrost gospodarczy, a także globalne zmiany klimatyczne oraz zmniejszanie różnorodności biologicznej stanowią poważny problem zarówno dla współczesnego, jak i przyszłego świata. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wysokie zapotrzebowanie na dobra konsumpcyjne wynikające ze znacznego przyrostu naturalnego oraz rozpowszechniania się nadkonsumpcyjnego stylu życia wymusza częstsze korzystanie z dóbr przyrodniczych. Ponadto degradacja środowiska odbywa się przy tym poprzez zanieczyszczanie go w różny sposób, co jest nazywane balastem ekologicznym. Jedną z przyczyn takiej sytuacji wydaje się być niedoskonałość gospodarki rynkowej. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Obciążenie środowiska i nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych określana jest mianem śladu ekologicznego, którym jest „szacowana liczba hektarów ważona przez produktywność biologiczną poszczególnych form użytkowania terenu, powierzchni lądu i morza potrzebna do rekompensaty zasobów zużytych na konsumpcję i absorpcję odpadów”, a więc konfrontowane jest wykorzystywanie zasobów przyrodniczych przez człowieka z możliwościami ich regeneracji przez Ziemię. W ciągu 50 lat zwiększyła się konsumpcja zasobów do tego stopnia, że obecnie 80% ludzi zamieszkuje kraje, w których wykorzystuje się więcej zasobów niż istnieje możliwość ich regeneracji w danym państwie. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Taka sytuacja może spowodować zwiększenie śladu ekologicznego o 2,5 raza do 2050 roku. Nasi potomkowie będą zmuszeni do znaczącego obniżenia standardu życia lub wyraźnie zwiększyć środki na utrzymanie obecnego stanu rzeczy. Powyższa tendencja może skutkować istotnym ograniczeniem zasobów czystej wody, upadku rybołówstwa, a także pogłębieniem problemu globalnego ocieplenia ze względu na zwiększenie emisji gazów cieplarnianych[sup]1[/sup]. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Zmiany klimatyczne, które skutkują ociepleniem klimatu, są obecnie ważnym problemem ludzkości. Globalne ocieplenie w znacznej mierze przypisuje się działaniu człowieka. Przeprowadzono badania dotyczące analizy 12 000 artykułów na temat zmian klimatycznych wydanych od 1991 roku. Okazało się, że 97% klimatologów zgodnie twierdzi, że to właśnie aktywność ludzi doprowadziła do znacznych zmian cieplarnianych[sup]2[/sup]. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Skutki zmian klimatycznych będą się objawiać wzrostem liczby pożarów lasów, fal ciepła i powodzi. Wskutek procesu topnienia lodowców i lądolodów, wzrostowi ulegnie poziom mórz i oceanów. Powyższe zmiany spowodują zniszczenie różnorodnych genetycznie ekosystemów, zasoleniu ujść rzek i delt, a także zatopienie atoli morskich i wysp. Układ gatunkowy oraz produktywność ekosystemów dotyczących rybołówstwa ulegnie znacznej zmianie. W ciągu ostatnich lat zanotowano znaczne wymarcie różnorodności biologicznej. W ciągu 30 lat zmniejszyła się wielkość populacji specyficznych gatunków o 30%, przy czym morskich – o 26%, słodkowodnych – o 35%, a lądowych – o 25%. Taka sytuacja zmusza do zaostrzenia metod ochrony przyrody, w innym przypadku ryzykujemy istotną utratą różnorodności przyrody ożywionej. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Podsumowując problemy ekologiczne współczesnego świata, Europejska Agencja Środowiska wymienia kluczowe obszary do poprawy: „ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, adaptacja do skutków zmian klimatycznych, ochrona różnorodności biologicznej, rolnictwo a środowisko, zasoby morza, energia, w tym biotechnologia, gospodarka odpadami”[sup]3[/sup]. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Obecnie łatwo zauważyć, że kwestie ekologii są niezwykle ważne, szczególnie dla młodych ambitnych ludzi. To pokolenie, które - wybierając miejsce pracy - faktycznie bierze pod uwagę „zielony” wizerunek firmy i jej podejście do tematu ekologii. W badaniach dotyczących preferencji osób wkraczających na rynek pracy, opinie respondentów wyraźnie sugerowały duże oczekiwania młodych kandydatów wobec ekologicznej strategii firmy oraz pewność, że współpracownicy skupieni wokół „zielonego”, a nie wyłącznie ekonomicznego celu, będą kierowali się tymi samymi wartościami, co ma przełożenie na korzystne relacje interpersonalne w pracy, integrację, chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą, przekładając się na pozytywną atmosferę w miejscu pracy[sup]4[/sup]. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W związku z tym warto pamiętać, że rośnie liczba osób na rynku pracy, dla której najważniejsza nie jest jedynie wysokość wynagrodzenia, ale również kultura organizacji, w tym nastawienie wobec wspólnego dobra, jakim jest dbałość o ekologię. Oznacza to, że współcześni pracodawcy, aby pozostać atrakcyjni na rynku pracy, powinni uwzględnić w swojej działalności trzy czynniki: świadomość i aktywność proekologiczną oraz samoograniczenie. Zaś konsumenci, pracownicy i kontrahenci powinni się przyglądać i oceniać, jak firmy się z tego wywiązują[sup]5[/sup].[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] Sylwia Vardanyan, Psycholog, doradca zawodowy[/font][/size][/justify] ______________________________ [size=2][i]1. Kassenberg, A., (2012). Globalne problemy ekologiczne i ich konsekwencje dla rozwoju gospodarczego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 2 (56).[/i][/size] [size=2][i]2. Cook, A. M., & Polgar, J. M. (2013). Cook and Hussey's assistive technologies-e-book: principles and practice. Elsevier Health Sciences.[/i][/size] [size=2][i]3. Kassenberg, A., (2012). Globalne problemy ekologiczne i ich konsekwencje dla rozwoju gospodarczego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 2 (56).[/i][/size] [size=2][i]4. Różańska-Bińczyk, I., Matejun, M., & Matusiak, B. E. (2020). Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach. W: J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim–wyzwania, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 77-91.[/i][/size] [size=2][i]5. Adamkowska H., 2019, Jakie firmy Polacy uznają za najbardziej eko?, https://www.focus.pl/artykul/najbardziej-ekologicznych-firm-w-polsce-1?page=1 [/i][/size]