×
Zmiana wielkości czcionki:

Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Zatrudnienie pracownika wspomagającego
[justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Jeżeli pracodawca zatrudnia osobę z niepełnosprawnością i zauważa, że niektóre czynności sprawiają jej trudność, może pomóc zatrudniając pracownika wspomagającego, nie martwiąc się o koszty pracy takiego asystenta bo one zostaną zwrócone pracodawcy, po złożeniu odpowiedniego wniosku.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=black]Zakres pomocy Asystenta:  [/color][/b][/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]czynności ułatwiające osobie z niepełnosprawnością komunikowanie się z otoczeniem,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]pomoc w czynnościach niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika z niepełnosprawnością na stanowisku pracy.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=black]Wysokość zwrotu kosztów pracownika wspomagającego[/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#1b1b1b]Dofinansowanie obejmuje zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Kosztami kwalifikowalnymi są kwoty wynagrodzeń pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc[sup]1[/sup].[/color] Wysokość zwrotu kosztów naliczana jest według wzoru: kwota najniższego wynagrodzenia x (liczba godzin pomocy pracownikowi  z niepełnosprawnością, dzielona przez liczbę godzin pracy pracownika  z niepełnosprawnością)[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#1b1b1b]Liczba godzin przeznaczonych tylko na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin całego czasu pracy pracownika w miesiącu.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=black]Składanie wniosków[/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Wniosek o zwrot kosztów pracownika wspomagającego należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością. Najczęściej miejscami, w których załatwia się zwroty kosztów są Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. Wypłata refundacji będzie wypłacana dopiero od dnia podpisania umowy. Dodatkowo osoba wymagająca pomocy pracownika wspomagającego, musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie wydane przez lekarza o wskazaniu do korzystania z pomocy asystenta w miejscu pracy.[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Karolina Kowalczyk[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Trener pracy[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify]______________________[/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]1.https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zatrudnienia-osoby-wspomagajacej-pracownika-z-niepelnosprawnoscia.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i][color=black]Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Dz. U. Nr 1987);[/color][/i][/font][/size][/justify] [justify][color=black][size=2][font=sans-serif][i]2. Art. 26 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);[/i][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=black][size=2][font=sans-serif][i]3. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 1873).[/i][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify]