×
Zmiana wielkości czcionki:

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
[justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. [/color][color=black][b][i] O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:[/i][/b] [/color][/font][/size] [ol] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, którym stale zamieszkują,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black][color=black]osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania lub równoważne wydane przez inne organy.[/color][/color][/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i][color=black][b]Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie przysługuje jeżeli:[/b][/color][/i][/font][/size][/justify] [justify][ol] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.[/color][/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][i][color=black]Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych:[/color][/i][/b][/font][/size][/justify] [justify][ol] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki wniosek do pobrania.[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami [/color]w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych można złożyć w każdym czasie.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i][color=black][b]Procedura rozpatrywania wniosków:[/b][/color][/i][/font][/size][/justify] [justify][ol] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku pod względem merytorycznym i formalny wniosek kwalifikowany jest do wizji lokalnej, która przeprowadzana jest w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Po pozytywnej ocenie wizji lokalnej następuje rozpatrzenie wniosku i zakwalifikowanie go do dofinansowania.[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca proszony jest o dostarczenie kosztorysu wstępnego, który określa zakres prac do wykonania i ich koszt .[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Kosztorys wstępny weryfikowany jest przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Po pozytywnym zweryfikowaniu kosztorysu i zaakceptowaniu zakresu prac do wykonania i ich kosztu zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa m.in. zakres prac koniecznych do wykonania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy.[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Po zawarciu umowy wnioskodawca może zlecić wykonanie zadania podmiotowi, którego sam wybiera.[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Po wykonaniu prac będących przedmiotem umowy wnioskodawca dostarcza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kosztorys powykonawczy, który jest weryfikowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i na podstawie którego przeprowadzany jest odbiór wykonanych prac w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Po zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego i zakresu wykonanych prac wnioskodawca dostarcza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oryginał faktury wraz z dokumentem potwierdzającym wpłatę udziału własnego.[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie faktury w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.[/color][/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i][color=black][b]Bardzo ważne jest to, iż d[/b][/color][/i][b][i][color=black]ofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.[/color][/i][/b][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Karolina Kowalska[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]___________________________[/font][/size][/justify] [justify][font=sans-serif][color=black][size=2][i]1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z póź.zm).[/i][/size][/color][/font][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i][color=black]2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 861 z póź.zm).[/color][/i][/font][/size][/justify] [justify][font=sans-serif][color=#333333][size=2][i] [/i][/size][/color][/font][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][/justify]