×
Zmiana wielkości czcionki:

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
[justify][size=3][font=sans-serif]Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęty i urządzenia zalecone przez lekarza, które są niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, jednak nieobjęte są one ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach zupełnie inaczej niż wyroby medyczne – nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Dofinansowaniem może być objęty zakup sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających rehabilitację osoby z niepełnosprawnością w jej miejscu zamieszkania. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]O dofinansowanie w tym zakresie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.) lub orzeczenia równoważnego oraz spełnianie kryterium dochodowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: [/font][/size] [ol] [li][size=3][font=sans-serif]50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są w miarę dysponowania przez PCPR środkami finansowymi przekazanymi przez PFRON na ten cel. [b]Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów.[/b] Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w minimalnej wysokości 20% kosztów. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Ważne jest to, iż PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.[/b][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][u]Wymagane dokumenty:[/u] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty i środki pomocnicze,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]faktura zakupu/ faktura pro forma/ zamówienie ze sklepu,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]kserokopia zlecenia zaopatrzenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Świadczeniodawcę,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Karolina Kowalska[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]___________________________ [/font][/size][i][size=2][font=sans-serif]1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z póź.zm).[/font][/size][/i][/justify] [justify][font=sans-serif][i][size=2]2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 861 z póź.zm).[/size][/i][/font][/justify] [justify][/justify]