×
Zmiana wielkości czcionki:

Metody poradnictwa zawodowego

Metody poradnictwa zawodowego
[color=#000000][font=Arial][size=3]     Osoby z niepełnosprawnością są bez wątpienia kategorią ludzi najbardziej odczuwających trudności związane z pozyskaniem, wykonywaniem i utrzymaniem pracy, dla niektórych praca jest nie tylko źródłem dochodu, które umożliwia zaspokajanie potrzeb, ale także skuteczny sposób rehabilitacji społeczno-zawodowej. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zaliczane są do tzw. Grupy ryzyka, którą charakteryzuje dyskryminacja w procesie zatrudnienia. W Polsce [/size][size=3]według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła na koniec marca 2011 r. niemal 4,7 mln (dokładnie 4 697,0 tys.). Tym samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% ludności kraju wobec 14,3% w 2002 r. (blisko 5,5 mln osób niepełnosprawnych w 2002 roku)[/size][sup][size=1]1[/size][/sup][size=3].  W Polsce [/size][size=3]zdecydowana większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy i jest to zjawisko występujące od lat. Współczynnik aktywności zawodowej wynosił w 2019 roku 28,8%, wskaźnik zatrudnienia: 26,8%, stopa bezrobocia: 7,2%[/size][sup][size=1]2 [/size][/sup][/font][/color] [color=#000000][font=Arial][size=3]Chcąc pomóc osobom niepełnosprawnym w aktywizacji zawodowej jest pewien proces, zwany poradnictwem zawodowym. Według Alicji Kargulowej, w literaturze występują dwa terminy stosowane zamiennie, tj. poradnictwo zawodowe i doradztwo zawodowe. Różnice między tymi dwoma pojęciami zależą od tego, czy dany problem dostrzegany jest przez doradcę czy radzącego się Zdaniem A. Kargulowej, w poradnictwie zawodowym problem powstaje w świadomości radzącego się, który jest podmiotem interakcji, natomiast w doradztwie zawodowym -  w świadomości doradcy[/size][sup][size=1]3[/size][/sup][size=3] . Według Ustawy Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:[/size][/font][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na: a)udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu, b)udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych, c)kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, d)inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]2)pracodawcom pomocy:[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]a)w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, b)we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]1a. W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]2. Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]1)dostępności; 2)dobrowolności; 3)równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową; 4)swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia; 5)bezpłatności; 6)poufności i ochrony danych.[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]3. Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej.[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]4. (uchylony).[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]4a. Udzielanie pracodawcom pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest realizowane na wniosek pracodawcy.[/font][/size][/color] [color=#000000][font=Arial][size=3]4b. Pomoc pracodawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, jest świadczona w formie porady indywidualnej[/size][sup][size=1]4[/size][/sup][size=3].[/size][/font][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial][b]Indywidualne poradnictwo zawodowe występuje w formie:[/b][/font][/size][/color] [ul] [li][color=#000000][size=3][font=Arial]Testów psychologicznych - są narzędziem służącym do diagnozy poziomu inteligencji i zdolności umysłowych, osobowości, zainteresowań i preferencji zawodowych z punktu widzenia zarówno planowania kariery zawodowej, jak i doboru zawodowego. Służą one do określenia profilu zawodowego potencjalnego kandydata do pracy, pozwalają przypuszczalnie określić powodzenie i adaptację osoby na danym stanowisku pracy. Testy psychologiczne stosowane są jako kolejna metoda po analizie dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej.[/font][/size][/color][/li] [li]Indywidualnego Planu Działania (IPD) - jest to metoda pracy tworzona po to, aby osoba osiągnęła na rynku pracy sukces zgodny z jej unikalnym potencjałem zawodowym.  Przygotowanie IPD pozwala na indywidualne podejście do osoby oraz pozwala na głębszą analizę występujących trudności.[/li] [li] [color=#000000][size=3][font=Arial]Dostępu do informacji zawodowej – umożliwia aktywne włączenie osób z niepełnosprawnością w proces pomocy przez takie czynności jak: samodzielne zapoznawanie się z informacją o zawodach, rynku pracy, ofertach szkoleniowych. Informacja zawodowa, jest ważnym elementem doradztwa zawodowego, gdyż pozwala na świadome dokonanie wyboru zawodu, funkcjonowania na rynku pracy.[/font][/size][/color][/li] [/ul] [color=#000000][size=3][font=Arial][b]Formy grupowego poradnictwa zawodowego:[/b][/font][/size][/color] [ul] [li][color=#000000][size=3][font=Arial]Grupowe zajęcia aktywizacyjne - metoda pozwalająca przygotować osobę niepełnosprawna do kontaktu z rynkiem pracy przez lepsze poznanie siebie pod kątem własnych predyspozycji zawodowych i nabycie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy.[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][font=Arial][size=3]Giełdy pracy – inaczej spotkanie konkretnego pracodawcy zainteresowanego zatrudnieniem z kilkoma kandydatami na dane stanowisko pracy[/size][sup][size=1]5[/size][/sup][size=3].[/size][/font][/color][/li] [/ul] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]Dzięki procesowi poradnictwa zawodowego, osoby z niepełnosprawnością mają szanse na integrację zawodową, podjęcie zatrudnienia i utrzymanie go.[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] Katarzyna Włodarczyk[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] Pośrednik pracy[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [hr] [color=#000000][size=3][font=Arial] [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]1.       Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]2.       Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rynek pracy.[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]3.       Szymanek Z. (2001). Poradnictwo zawodowe wobec wyzwań współczesności. [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]4.       Art. 38. - [Poradnictwo zawodowe] - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Dz.U.2022.690 t.j.Akt obowiązujący. Wersja od:           30 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022r.[/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=Arial]5.       Pracownik z niepełnosprawnością. Wyd. Norbertinum, Lublin 2007.[/font][/size][/color]