×
Zmiana wielkości czcionki:

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych
[justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Bariery techniczne[/color] [color=black]to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń w zakresie odpowiednim do rodzaju niepełnosprawności. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]            Dofinansowaniem może być objęty zakup przedmiotów i wyposażenia, które służą likwidacji przeszkód wynikających z braku zastosowania lub niedostosowania sprzętów do rodzaju niepełnosprawności. Zakupione przedmioty mają umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakresie wykonywania podstawowych, codziennych czynności, których realizacja jest utrudniona ze względu na występującą niepełnosprawność.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]            O dofinansowanie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) lub orzeczenia równoważnego.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]            Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego PCPR/MOPR dysponuje środkami finansowymi z PFRON na ten cel. Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca jest zobowiązany do wkładu udziału własnego w minimalnej wysokości 5% kosztów.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][i][color=black]Ważne informacje:[/color][/i][/b][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]Dofinansowanie w zakresie likwidacji barier technicznych może być udzielone raz na trzy lata.[/font][/size][/color][/li] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.[/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Do wniosku osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie musi dołączyć następujące dokumenty:[/color][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,[/font][/size][/color][/li] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,[/font][/size][/color][/li] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]wycenę wnioskowanego przedmiotu lub fakturę pro forma,[/font][/size][/color][/li] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]kopię decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej (jeśli osoba takie pobiera).[/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Karolina Kowalska[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Trener pracy[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] __________________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]1. [url=http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001172][color=#111111]Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych[/color][/url] (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1172).[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]2. [url=http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000926][color=#111111]Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych[/color][/url] (t.j. Dz.U. 2015 poz. 926).[/i][/font][/size][/justify] [justify][color=black][size=2][font=sans-serif][i] [/i][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify]