×
Zmiana wielkości czcionki:

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
[justify][size=3][font=sans-serif]Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które po wyczerpaniu maksymalnego czasu, podczas którego mogli przebywać na zwolnieniu lekarskim są dalej niezdolne do pracy i rokują odzyskanie zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji. Świadczenie może być przyznane w częściach. Zwykle jest ono przyznawane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Maksymalny czas przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 12 miesięcy. [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Osoba, która mimo wyczerpania maksymalnego okresu świadczenia nie odzyskała zdolności do pracy [/font][/size][size=3][font=sans-serif]może wnioskować o przyznanie świadczenia rentowego. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Kto decyduje o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego? [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stan zdrowia [/font][/size][size=3][font=sans-serif]jest oceniany przez lekarza orzecznika ZUS. Od decyzji lekarza orzecznika przysługuje sprzeciw do [/font][/size][size=3][font=sans-serif]komisji lekarskiej ZUS. Na złożenie odwołania jest 14 dni. Z decyzją lekarza orzecznika może nie [/font][/size][size=3][font=sans-serif]zgodzić się sam ZUS. W tym przypadku sprzeciw jest wnoszony przez Prezesa ZUS. Z tego powodu od [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wydania orzeczenia o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego przez lekarza orzecznika ZUS do [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wydania decyzji o przyznaniu świadczenia musi upłynąć co najmniej 14 dni. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Kiedy świadczenie nie zostanie przyznane mimo stanu zdrowia który uprawnia do pobierania [/font][/size][size=3][font=sans-serif]świadczenia? [/font][/size][/justify] [justify][b][size=3][font=sans-serif]Świadczenie nie zostanie przyznane w przypadku posiadania uprawnień do:[/font][/size][/b] [ol] [li][size=3][font=sans-serif]Emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Emerytury lub renty inwalidzkiej dla służb mundurowych[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zasiłku dla bezrobotnych[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zasiłku przedemerytalnego[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Świadczenia przed emerytalnego[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Urlopu dla podratowania zdrowia[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Świadczenie nie przysługuje:[/b] [/font][/size] [ol] [li][size=3][font=sans-serif]Za okresy, w których na podstawie przepisów szczególnych przysługuje prawo do wynagrodzenia,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]W okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]W okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Za cały okres świadczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Za miesiąc kalendarzowy w którym osoba, której przyznano świadczenie wykonywała pracę zarobkową lub wykorzystywała okres, na który zostało przyznane świadczenie, niezgodnie z jego celem,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Jeśli osoba wnioskująca o świadczenie rehabilitacyjne podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS).[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Jaka jest wysokość świadczenia? [/b][/font][/size][size=3][font=sans-serif]Wysokość świadczenia wynosi:[/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]90 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90 dni,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]75 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli świadczenie jest wypłacane w [/font][/size]czasie ciąży.[/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] Dariusz Dziuban,  Prawnik _______________________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]Źródła:[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]w razie choroby i macierzyństwa art.18-22.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]www.zus.pl[/i][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][/justify]