×
Zmiana wielkości czcionki:

Wpływ aktywności zawodowej na życie osób z niepełnosprawnościami

Wpływ aktywności zawodowej na życie osób z niepełnosprawnościami
[justify]Praca jest jednym z najważniejszych filarów życia człowieka. Dzięki pracy osoba zaspokaja wszelkie potrzeby ekonomiczne oraz pozaekonomiczne. Aktywność zawodowa określa pozycję człowieka w społeczeństwie i definiuje go nie tylko jako jednostkę, ale również jako część większej grupy ludzi.[/justify] [justify][/justify] [justify]W przypadku osób z niepełnosprawnością praca nabiera szczególnego znaczenia, gdyż spełnia trzy istotne funkcje: rehabilitacyjną, finansową oraz socjalizującą. Praca zawodowa daje możliwość nawiązywania relacji międzyludzkich. Jest to niezbędna umiejętność do prawidłowego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Wedle teorii spostrzegania społecznego istotną rolę w kształtowaniu relacji społecznych w pracy odgrywa obraz samego siebie. Im wyższą samoocenę ma pracownik, tym bardziej czuje się usatysfakcjonowany z wykonywanej pracy. Dzięki temu czuje się akceptowany i potrzebny.[/justify] [justify][/justify] [justify]Rehabilitacja zawodowa polega na udzielaniu osobie z niepełnosprawnością usług takich jak: poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz pomoc w znalezieniu i utrzymaniu pracy. Dlatego istotną sprawą jest właściwe zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, zgodnie z jej predyspozycjami, możliwościami i kompetencjami. Pozwala to na uaktywnienie oraz zwiększa pozytywne efekty prowadzonej rehabilitacji.[/justify] [justify][/justify] [justify]Praca wpływa nie tylko na lepszą pozycję majątkową osoby zatrudnionej, ale zwiększenie poczucia własnej wartości. Podjęcie pracy wiąże się z zawieraniem nowych znajomości i zaspokojeniem potrzeby bezpieczeństwa i szacunku. Dzięki aktywności zawodowej można zrealizować plany i osiągać zamierzone cele. Fakt przynależności do większych grup społecznych pomaga w lepszym samopoczuciu psychicznym. Alienacja społeczna to najgorsze co może spotkać osobę niepełnosprawną. Zdarza się, że osoby z niepełnosprawnością w domu rodzinnym nie wykonują nawet podstawowych czynności, gdyż są wyręczane przez innych, co jest najgorszą opcją. Praca może zmienić ten stan rzeczy, dać poczucie sprawstwa, niezależności i samorealizacji. Praca przeciwdziała izolacji i wykluczeniu społecznemu. Podczas pracy osoba z niepełnosprawnością uruchamia swoje umiejętności, sprawności i kształtuje pewne nawyki, zwiększając w ten sposób odporność na sytuacje trudne podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz łagodzi lęk przed nowymi zadaniami, na nowych stanowiskach. Uczy się własnych reakcji i radzenia sobie ze słabościami. Jest duże prawdopodobieństwo iż aktywność zawodowa może w pewnym zakresie kompensować osobie niepełnosprawnej ograniczenia wynikające ze schorzenia, a tym samym poprawić jakość życia. Praca to też szansa na odnalezienie nowego sposobu na życie oraz walkę ze stereotypami. Bywa, że osoby z niepełnosprawnością postrzegane są jako mniej kompetentne, dlatego zatrudniane są na stanowiskach poniżej swoich możliwości i kwalifikacji, bez perspektyw rozwoju zawodowego. Dlatego ważną sprawą jest nie tylko znalezienie i utrzymanie pracy, ale również zapewnienie, że osoba z niepełnosprawnością będzie traktowana jak pełnowartościowy pracownik. Pod względem prawnym osoby z niepełnosprawnością są w pełni zabezpieczone. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz standardy Unii Europejskiej w zakresie godności człowieka i zakazu dyskryminacji gwarantują wprowadzenie do Kodeksu Pracy obowiązku pracodawcy poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, zapewnienie pracownikom równych praw z uwagi na jednakowe wypełnianie takich samych obowiązków, zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, religię itp. To oznacza równe traktowanie wszystkich pracowników i stwarzania warunki do aktywności zawodowej.[/justify] [justify][/justify] [justify]O powodzeniu na rynku pracy i sukcesie zawodowym decyduje przede wszystkim wiara we własne siły, możliwości, umiejętności określania celów, planowania działań i konsekwencji w realizacji. Planując swoją drogę zawodową należy przeanalizować oczekiwania pracodawców, którzy od pracowników oprócz wiedzy i kompetencji wymagają też elastyczności i pozytywnego nastawienia do pracy. Cenią pracowników zmotywowanych i efektywnych, samodzielnych, uczciwych oraz operatywnych. Nowe technologie oraz zmienny charakter pracy zmuszają pracownika do uczenia się poprzez całe życie. Dlatego zatrudnienie nie jest wyłącznie wypadkową szczęścia i kompetencji, ale przede wszystkim efektem ciężkiej pracy.[/justify] [justify][/justify] [justify]Małgorzata Cymborska[/justify] [justify]Trener pracy[/justify] [justify][/justify] [justify]_________________[/justify] [justify]1.Barczyński A., Aktywizacja zawodowa w kontekście wielu osób niepełnosprawnych,[/justify] [justify]2. Iwona Stańko, Rola pracy w integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie równych szans, „Socius” 2009, nr.2[/justify] [justify][/justify]