×
Zmiana wielkości czcionki:

Dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
[justify][size=3][font=sans-serif]Zatrudniając osobę niepełnosprawną można nie tylko pomóc drugiemu człowiekowi, ale także obniżyć koszty zatrudnienia. Przedsiębiorca może ubiegać się o różne dotacje na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Ten rodzaj wsparcia obejmuje refundację kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. W odróżnieniu od zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy jest to pomoc finansowa w zakupie narzędzi pracy, elementów stanowiska pracy (np. krzesła, biurka, lampki). Maksymalna wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][b][size=3][font=sans-serif]Warunki [/font][/size][/b][size=3][font=sans-serif]Pracodawca powinien jednak zatrudniać osobę z orzeczeniem przez przynajmniej 36 miesięcy, a osoba, której zamierza przystosować stanowisko pracy musi być osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, albo jest już zatrudniona u pracodawcy [/font][/size][size=3][font=sans-serif]a potrzeba zmiany stanowiska nie wystąpiła na skutek zawinionego przez pracodawcę bądź pracownika naruszenia przepisów, w tym także przepisów Kodeksu pracy.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] Jeśli warunki te są spełnione można starać się o zwrot środków wydanych na:[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b] [/b][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif][b]adaptację zakładowych pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie w nawiązaniu do przystosowanych stanowisk pracy,[/b][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][b]adaptację lub zakup urządzeń ułatwiających lub umożliwiających osobie z niepełnosprawnością wykonywanie powierzonych jej obowiązków służbowych,[/b][/font][/size][/li] [li][b][size=3][font=sans-serif]zakup oraz autoryzację oprogramowania, szczególnie oprogramowania specjalistycznego ułatwiającego pracę osobie niepełnosprawnej, a także technologie wspomagającą taką pracę,[/font][/size][/b][/li] [li][b][size=3][font=sans-serif]rozpoznanie potrzeb osoby z niepełnosprawnością w odniesieniu do przystosowania budynku lub stanowiska poprzez służby medycyny pracy.[/font][/size][/b][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b] [/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W przypadku niedopełnienia warunku związanego z okresem zatrudnienia pracodawca musi zwrócić otrzymane wsparcie finansowe. Warunkiem refundacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). PIP wydaje opinię na wniosek starosty.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Procedura[/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. W zdecydowanej większości powiatów zadanie to realizuje powiatowy urząd pracy. Jeżeli wniosek po ocenie formalnej i merytorycznej zostanie pozytywnie zaopiniowany, następuje podpisanie umowy między pracodawcą a starostą. Umowa jest podstawą przekazania środków publicznych na refundację. Wydatki poniesione przez pracodawcę przed podpisaniem umowy nie mogą zostać zrefundowane.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Sylwia Cękalska Specjalista [/font][/size][size=3][font=sans-serif]ds. rekrutacji [/font][/size]_________________ [size=3][font=sans-serif]www.pfron.org.pl[/font][/size] [/justify] [justify][/justify]