×
Zmiana wielkości czcionki:

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy
[justify][color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Dodatek osłonowy został wprowadzony jako element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w celu zniwelowania rosnących cen energii, gazu i żywności. Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego albo 1500 zł w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.  Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu będzie ustalana na podstawie osiągniętych dochodów w roku 2020  w przypadku gdy wniosek o dodatek zostanie złożony do dnia 31 lipca 2022 roku lub na podstawie dochodów z 2021 roku w przypadku wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2022 roku.[/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Szczegóły określania wysokość dochodu na potrzeby dodatku osłonowego znajdują się w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. W uproszczeniu można powiedzieć że chodzi o dochód netto czyli taki jaki jest osiągany na „rękę”. [/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]W przypadku przekroczenia progu dochodowego będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę. Dodatek zostanie przyznany, jednak zostanie pomniejszony o kwotę o jaką został przekroczony dochód. Zasiłek nie zostanie wypłacony jeżeli kwota wypłacanego dodatku miała by być mniejsza niż 20 zł. [/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Kwoty wypłacanych dodatków będą zależne od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz rodzaju stosowanego ogrzewania. [/font][/size][/color][/justify] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Roczne kwoty dodatku osłonowego w podstawowej wysokości:[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.[/font][/size][/color] [justify][color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Warunkiem przyznania dodatku w podwyższonej wysokości jest wpisanie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. [/font][/size][/color][/justify] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Roczne kwoty dodatku osłonowego w podwyższonej  wysokości:[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Dodatek osłonowy nie jest objęty podatkiem dochodowym, jest również zwolniony z egzekucji komorniczej. Kwota dodatku będzie wypłacana bezpośrednio osobie która złożyła wniosek.[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Wniosek o dodatek osłonowy składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. W przypadku osób zamieszkujących w Lublinie  wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Spraw Mieszkaniowych, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin. Wnioski można również składać w Biurach Obsługi Mieszkańców Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePUAP (należy wybrać pismo ogólne do podmiotu publicznego). Do dodatku są uprawnione osoby zamieszkujące wynajęte mieszkania. W przypadku gdy wniosek o dodatek złoży więcej niż jedna osoba chodząca w skład gospodarstwa domowego dodatek zostanie wypłacony osobie która złożyła wniosek jako pierwsza.[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Dla osób które złożą wniosek o dodatek osłonowy do 31 stycznia 2022 roku  wypłata zostanie zrealizowana w dwóch równych latach ratach wypłacanych w terminach do 31 marca 2022 roku i 2 grudnia 2022 roku. Gospodarstwa domowe które złożą wniosek do 31 października 2022 roku otrzymają całą kwotę do 2 grudnia 2022 roku.[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Dariusz Dziuban[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Prawnik[/font][/size][/color]